รายละเอียดหนังสือ

10 ปี บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย

หนังสือทั่วไปภาษาไทย 300 สังคมศาสตร์
035721
9786160450664
ฤทัย จงสฤษดิ์
กรุงเทพฯ : นานมีบุ๊คส์,2563.
199 หน้า : ภาพประกอบ(สี) ; 17x23 ซม.
372.21 ฤ176ส 2563
ครูชวนเด็กๆ ผจญภัยในพรมแดนความรู้ร่วมค้นพบ และตามหาคำตอบด้วยกันได้อย่างไร--หนังสือเล่มนี้เสมือนเข็มทิศสำหรับครูปฐมวัยและผู้สนใจใช้จัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ ตามแนวทางโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทยมุ่งเน้านกระบวนการสืบเสาะ เทคนิคสนทนา ตั้งคำถาม วิธีจัดสภาพแวดล้อม การเรียนรู้แบบบันไดเวียน พร้อมโครงงานตัวอย่าง ตลอดจนแนวทางสร้างสรรค์กิจกรรมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน--ทุกวันเด็กๆ มีเรื่องสนุกให้ค้นหา พูดคุย ช่วนกัน ออกแบบ ทดลอง ประดิษฐ์ สืบค้นหาคำตอบ เลือกทำสิ่งที่ตนสนใจ เหมาะสมกับวัยและบริบทท้องถิ่น ครูคือเพื่อนร่วมทาง ช่วยชี้แนะโดยใช้วิทยาศาสตร์เป็นเครื่องมือจัดการ สร้างพื้นฐานให้เด็กกระตือรือล้น กล้าคิด ช่างสังเกต ปลูกฝังนิสัยใฝ่เรียนรู้ และมีทักษะการคิดอย่างนักวิทยาศาสตร์ จากต้นธาร ภูสูง ที่ราบเชิงเขา หรือในเมืองเราจึงพบนวัตกรน้อยจิตสาธารณะ ที่รักโรงเรียน รักท้องถิ่น--สารบัญ : 10 ปี บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย--บทที่ 1 ครูมืออาชีพ คือ ครูที่จัดสภาพแวดล้อมให้เด็กเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ--บทที่ 2 แนวทางการเรียนการสอนในโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย--บทที่ 3 กลีบดอกไม้แห่งปัญญาเบ่งบาน--บทที่ 4 การเรียนรู้ต่อยอดและขยายความรู้เดิมแบบบันไดเวียน--บทที่ 5 สุนทรียสนทนาเพื่อการเรียนรู้ร่วมกัน--บทที่ 6 รางวัลสำหรับเด็กช่างถาม--บทที่ 7 คำถามครู ความลับของกุญแจวิเศษบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย--บทที่ 8 บริบทท้องถิ่นกับการประยุกต์ใช้จัดการเรียนการสอนในประเทศไทย--บทที่ 9 แนวทางการสร้างสรรค์กิจกรรมวิทยาศาสตร์สำหรับเด็กปฐมวัยเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน--บทที่ 10 โครงงานบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยพัฒนาเด็กในวันนี้เพื่อเติบโตเป็นผู้ใหญ่คุณภาพในวันหน้า

ยังไม่มีรายการแสดงความคิดเห็น

ครูชวนเด็กๆ ผจญภัยในพรมแดนความรู้ร่วมค้นพบ และตามหาคำตอบด้วยกันได้อย่างไร--หนังสือเล่มนี้เสมือนเข็มทิศสำหรับครูปฐมวัยและผู้สนใจใช้จัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ ตามแนวทางโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทยมุ่งเน้านกระบวนการสืบเสาะ เทคนิคสนทนา ตั้งคำถาม วิธีจัดสภาพแวดล้อม การเรียนรู้แบบบันไดเวียน พร้อมโครงงานตัวอย่าง ตลอดจนแนวทางสร้างสรรค์กิจกรรมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน--ทุกวันเด็กๆ มีเรื่องสนุกให้ค้นหา พูดคุย ช่วนกัน ออกแบบ ทดลอง ประดิษฐ์ สืบค้นหาคำตอบ เลือกทำสิ่งที่ตนสนใจ เหมาะสมกับวัยและบริบทท้องถิ่น ครูคือเพื่อนร่วมทาง ช่วยชี้แนะโดยใช้วิทยาศาสตร์เป็นเครื่องมือจัดการ สร้างพื้นฐานให้เด็กกระตือรือล้น กล้าคิด ช่างสังเกต ปลูกฝังนิสัยใฝ่เรียนรู้ และมีทักษะการคิดอย่างนักวิทยาศาสตร์ จากต้นธาร ภูสูง ที่ราบเชิงเขา หรือในเมืองเราจึงพบนวัตกรน้อยจิตสาธารณะ ที่รักโรงเรียน รักท้องถิ่น--สารบัญ : 10 ปี บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย--บทที่ 1 ครูมืออาชีพ คือ ครูที่จัดสภาพแวดล้อมให้เด็กเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ--บทที่ 2 แนวทางการเรียนการสอนในโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย--บทที่ 3 กลีบดอกไม้แห่งปัญญาเบ่งบาน--บทที่ 4 การเรียนรู้ต่อยอดและขยายความรู้เดิมแบบบันไดเวียน--บทที่ 5 สุนทรียสนทนาเพื่อการเรียนรู้ร่วมกัน--บทที่ 6 รางวัลสำหรับเด็กช่างถาม--บทที่ 7 คำถามครู ความลับของกุญแจวิเศษบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย--บทที่ 8 บริบทท้องถิ่นกับการประยุกต์ใช้จัดการเรียนการสอนในประเทศไทย--บทที่ 9 แนวทางการสร้างสรรค์กิจกรรมวิทยาศาสตร์สำหรับเด็กปฐมวัยเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน--บทที่ 10 โครงงานบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยพัฒนาเด็กในวันนี้เพื่อเติบโตเป็นผู้ใหญ่คุณภาพในวันหน้า
ลำดับ เลขเรียก/บาร์โค้ด สถานที่ สถานะ
1 372.21 ฤ176ส 2563
BK67000087
ห้องสมุดกลาง ยืม