รายละเอียดหนังสือ

เรียนรู้แบบสืบเสาะ สำหรับเด็กปฐมวัย (Inquiry-based Learning)

หนังสือทั่วไปภาษาไทย 300 สังคมศาสตร์
035722
9786160450435
แนวคิดการจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยและโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย
เทพกัญญา พรหมขัติแก้ว
กรุงเทพฯ : นานมีบุ๊คส์,2563.
140 หน้า ; 18.5x26 ซม.
372.21 ท595ร
"การสืบเสาะหาความรู้" เป็นกระบวนการเรียนรู้ที่ให้เด็กค้นหาความรู้ใหม่ด้วยตนเอง ผ่านกระบวนการที่เป็นระบบและสอดคล้องกับธรรมชาติการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัย หนังสือเล่มนี้ให้แนวคิดและแนวทางกับคุณครูและผู้ปกครองว่าสามารถส่งเสริมการเรียนรู้แบบสืบเสาะของเด็กๆ ได้อย่างไรบ้าง เนื้อหาหลักในเล่มประกอบด้วย--ความหมายของการสืบเสาะ--ความสามารถของเด็กปฐมวัยในการสืบเสาะและพัฒนาการที่ได้รับการส่งเสริม--แนวทางการจุดประกายเพื่อนำเด็กไปสู่การสืบเสาะ--วิธีตรวจสอบการสืบเสาะของเด็กปฐมวัย--การกระตุ้นเด็กปฐมวัยตามลักษณะสำคัญของการสืบเสาะ--การส่งเสริมบทบาทของเด็กปฐมวัยตามระดับของการสืบเสาะ--แนวทางและตัวอย่างการจัดประสบการณ์การเรียนรู้เพื่อส่งเสริมการสืบเสาะในชั้นเรียนปฐมวัย--สารบัญ : เรียนรู้แบบสืบเสาะสำหรับเด็กปฐมวัย (Inquiry-based Learning)--บทที่ 1 รู้จักการสืบเสาะ--บทที่ 2 วิธีส่งเสริมให้เด็กสืบเสาะ--บทที่ 3 การส่งเสริมให้เด็กปฐมวัยรู้จักสืบเสาะอย่างเป็นระบบ--บทที่ 4 การสืบเสาะในชั้นเรียนปฐมวัย

ยังไม่มีรายการแสดงความคิดเห็น

"การสืบเสาะหาความรู้" เป็นกระบวนการเรียนรู้ที่ให้เด็กค้นหาความรู้ใหม่ด้วยตนเอง ผ่านกระบวนการที่เป็นระบบและสอดคล้องกับธรรมชาติการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัย หนังสือเล่มนี้ให้แนวคิดและแนวทางกับคุณครูและผู้ปกครองว่าสามารถส่งเสริมการเรียนรู้แบบสืบเสาะของเด็กๆ ได้อย่างไรบ้าง เนื้อหาหลักในเล่มประกอบด้วย--ความหมายของการสืบเสาะ--ความสามารถของเด็กปฐมวัยในการสืบเสาะและพัฒนาการที่ได้รับการส่งเสริม--แนวทางการจุดประกายเพื่อนำเด็กไปสู่การสืบเสาะ--วิธีตรวจสอบการสืบเสาะของเด็กปฐมวัย--การกระตุ้นเด็กปฐมวัยตามลักษณะสำคัญของการสืบเสาะ--การส่งเสริมบทบาทของเด็กปฐมวัยตามระดับของการสืบเสาะ--แนวทางและตัวอย่างการจัดประสบการณ์การเรียนรู้เพื่อส่งเสริมการสืบเสาะในชั้นเรียนปฐมวัย--สารบัญ : เรียนรู้แบบสืบเสาะสำหรับเด็กปฐมวัย (Inquiry-based Learning)--บทที่ 1 รู้จักการสืบเสาะ--บทที่ 2 วิธีส่งเสริมให้เด็กสืบเสาะ--บทที่ 3 การส่งเสริมให้เด็กปฐมวัยรู้จักสืบเสาะอย่างเป็นระบบ--บทที่ 4 การสืบเสาะในชั้นเรียนปฐมวัย
ลำดับ เลขเรียก/บาร์โค้ด สถานที่ สถานะ
1 372.21 ท595ร
BK67000088
ห้องสมุดกลาง ชั้นวาง